Slagenvragen Free ipa iphone Crack Gratuit Télécharger 2017

Description :

Slagenvragen, Boerenbridge, Hellen, Chinees Poepen,,,,,,


Deze app is niet om het kaartspel te spelen maar om de stand bij te houden.

Slagenvragen, ook wel bekend onder de naam Boerenbridge, Hellen en Chinees Poepen. Het wordt soms ook Chinees dekken, Chinees bridgen, 10 op en neer, jodelen, pronostieken of op-en-affen genoemd.

Spelverloop (Voorbeeld met 4 spelers en 32 kaarten (7 tot de aas)):
Het spel begint met het uitdelen van één kaart aan iedere speler in de eerste ronde. Nadat de kaarten zijn uitgedeeld, wordt de eerste kaart van de overblijvende stapel omgedraaid. Deze kaart is troef. Nadat de troef bekend is, geeft iedere speler aan hoeveel slagen hij of zij denkt te gaan winnen. De persoon die als laatst moet zeggen hoeveel slagen hij haalt mag niet het aantal slagen zeggen die de som zou doen uitkomen. (Voorbeeld: in ronde 7 krijgt ieder 7 kaarten. Speler 1 zegt dat hij geen slagen haalt, speler 2 zegt drie slagen en speler 3 zegt twee slagen. Speler 4, die laatst zit, mag dus niet zeggen dat hij twee slagen gaat halen, want drie + twee + twee = zeven.) Hierbij kan het dus wel voorkomen dat het aantal slagen precies uitkomt, wat dus niet mag.Een slag is gewonnen als iedereen zijn kaarten heeft uitgespeeld. Degene die de hoogste kaart of de hoogste troefkaart heeft uitgespeeld, wint de slag. Een speler is verplicht te volgen. Een speler is echter niet verplicht een troef uit te spelen, als hij of zij de kaart van de ronde niet bezit.In de tweede ronde worden twee kaarten uitgedeeld. De derde zijn er drie kaarten. Deze accumulatie van kaarten in de hand gaat tot de 8 ronde (alle kaarten zijn gedeeld). 'Acht' wordt drie keer gespeeld. Alle drie de keren dat 'Acht' wordt gespeeld wordt er geen troef gedraaid maar is 'Harten' troef of speel je SANS(zonder troef). Daarna wordt per volgende ronde steeds een kaart minder uitgedeeld. In totaal zijn er 17 ronden.

Puntentelling (Standaard):
10 punten voor een juiste voorspelling. Dus ook als je voorspeld hebt dat je geen slag zal winnen.Indien voorspelling juist: 3 extra punten voor iedere gewonnen slag. Was de voorspelling dat je twee slagen zou winnen en dit lukt, dan verdien je 16 punten.Indien voorspelling onjuist: -3 voor ieder verschil tussen voorspelling en uitkomst. Dus was je voorspelling dat je drie slagen zou winnen en je hebt er vier, dan heb je -3 punten. Was je voorspelling dat je nul slagen zou winnen, en heb je vier slagen gewonnen, dan heb je -12 punten.

Battle Questions, Jack Bridge, Hellen, Chinese Pooping,,,,,,


This app is not to play the card game, but to keep the mode.

Questions battle, also known under the name Boer Bridge, Hellen and Chinese Pooping. It is sometimes also cover Chinese, Chinese bridge, 10 up and down, yodeling, pronostieken or on-and-affen called.

Gameplay (Example with 4 players and 32 cards (7 to Ace)):
The game begins with handing out a card to each player in the first round. After the cards are dealt, the first card of the remaining pile reversed. This card is trump. Once the asset is known, each player how many strokes he or she thinks will win. The last person who should say how many strokes he gets the number of strokes should not say that the sum would come true. (Example: in round 7 gets seven cards each Player 1 says he has no battles, player 2 says three strokes and Player 3 Player 4 says, two strokes last sitting, can not say that he will get two strokes.. because three + two + two = seven.) This may be so prevent strokes exactly true, which is not mag.Een battle is won when everyone has played his cards. Whoever has the highest card or the highest trump card played wins the battle. A player is obliged to follow. A player is not required to play, if he or she is the map of the round not bezit.In the second round are dealt two cards. An asset from Third, there are three cards. This accumulation of cards in hand goes to the eighth round (all cards are dealt). 'Eight' is played three times. All three times 'Eight' is played, no trump is played but 'Hearts' trump or play SANS (without asset). Then next round by becoming a card less distributed. In total there are 17 rounds.

Points (Standard):
10 points for a correct prediction. So even if you have predicted that you will not blow winnen.Indien prediction correct: 3 extra points for every battle won. Was the prediction that you would win two strokes and this works, you can earn 16 punten.Indien incorrect prediction: -3 for any difference between prediction and outcome. So was your prediction that you would win three strokes and you have four, you'll -3 points. Was your prediction that you would win, zero succeed and have won four strokes, then you have -12 points.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-08
Développeur : Chris Overmans
Version Actuelle : 1.4
La Taille : 10.9M
Avis : 3
Installations : 31200 Installations

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»