teRa Mission ipa iphone Crack Gratuit Télécharger 2017

Description :

Dr.gRey đang cố gắng chiếm quyền điều khiển tháp tiNi. Hắn cho Robot rải đinh và đánh phá đường truyền D - Energy khiến làng Ram bị tê liệt. teRa, đang cố gắng thâm nhập vào khu vực trung tâm tòa tháp và vượt qua hàng trăm chướng ngại cũng như bẫy do Dr.gRey tạo ra.
*Điều khiển teRa vượt qua các chướng ngại vật, tránh né những cỗ máy hung tợn để vượt qua màn chơi và dành chiến thắng. Thu thập những ngôi sao trên đường để đạt danh hiệu.
* Tham gia cùng bạn bè thông qua bảng xếp hạng online
* Tích lũy tiNiĐiểm để có thể mua sắm thông qua trò chơi tiNiPlanet trực tuyến
Chỉ với một tài khoản tiNiZen, bé có thể tham gia vào trò chơi dễ dàng và nhận được nhiều lợi ích như:
Xếp hạng và tích lũy được tiNiĐiểm cũng như tham gia vào trò chơi đặc sắc trên tiNiPlanet.
Hãy truy cập vào http://www.tiniplanet.com để khám phá chi tiết và tham gia những thử thách hấp dẫn hơn.

Lưu ý quan trọng:
- Trò chơi này có thể bao gồm:
- Liên kết trực tiếp với internet để kết nối và lưu trữ kết quả chơi tới tài khoản tiNiZen tại www.tiniplanet.com.
- Quảng cáo sản phẩm của tiNiPlanet và các sản phẩm từ các đối tác riêng.
- Trò chơi này tích hợp khả năng mua hàng. Tuy nhiên, mọi thanh toán đều phải được tư vấn trước cũng như có sự đồng ý của tài khoản cha mẹ.

Dr.gRey are trying to take control tower Tini. Robot nails and sprayed him for attacking the line D - Energy makes Ram village paralyzed. TERA, is trying to penetrate the center of the tower area and pass hundreds of traps and obstacles created by Dr.gRey.
* Control Tera overcome obstacles, dodge fierce machines to overcome and win the game screen. Collect stars on the way to achieving the title.
* Joining friends through online charts
* Cumulative tiNiDiem to be able to shop through online games tiNiPlanet
Only one account tiNiZen, she can participate in games and get easy benefits such as:
Rating and accumulated tiNiDiem well as participate in special games on tiNiPlanet.
Http://www.tiniplanet.com to visit and explore in detail the challenges involved more attractive.

Important note:
- This game may include:
- Direct link to connect to the internet and store the result in the game to account tiNiZen www.tiniplanet.com.
- Advertising tiNiPlanet products and products from select partners.
- This game integrates the ability to purchase. However, all payments must be received counseling and consent of the parent account.

Informations :


Mise À Jour : 2017-05-08
Développeur : tiNiPlanet
Version Actuelle : 1.0
La Taille : 27.2M
Avis : 9
Installations : 35128 Installations

Video :
Application Précédente

«
    
Application Suivante

»